modificarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Prevederile Codului de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) impun modificarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale şi abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale emis în baza prevederilor vechiului Cod de procedura fiscală abrogat.

A.N.A.F. a elaborat noi modele de formulare cum ar fi:

Cerere de restituire a creanţelor fiscale/bugetare;
Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;
Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terţi;
Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor;
Adresa de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti;
Adresa de înfiinţare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
Adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii că urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii;
Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorii le au de încasat de la autorităţi sau instituţii publice;
Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile;
Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor;
Înştiinţare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzarea la licitaţie;
Cerere de participare la licitaţia publică şi oferta de cumpărare;
Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate;
Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor;
Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor;
Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti;
Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;
Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înştiinţării de plata.

La modelele de formulare care fac parte integrantă din acest proiect de ordin, faţă de cele vechi, s-a mai avut în vedere şi modificarea textului astfel încât, să se asigure concordanţă între acestea şi noile dispoziţii legale.

De la dată intrării în vigoare a noului Cod de procedura fiscală şi până în prezent, au fost aplicabile prevederile art. 346 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Trimiterile făcute prin alte acte normative la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezentul cod”.

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a prezentul proiect de ordin ce este supus aprobării, se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Totodată, prin proiectul de ordin supus aprobării, se abrogă dispoziţiile art.1 alin. (2) literele e) şi f) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, astfel încât modelul de formular „Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice” şi modelul de formular „Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice”, prevăzute în anexele nr. 6 şi nr. 7, din actul normativ invocat, să nu se regăsească în două acte normative diferite.

sursa: http://economie.hotnews.ro/