Pravila de la mănăstirea din Diveevo a Sf. Serafim de Sarov din fiecare seară, la procesiunea de pe Kanafka (Drumul Maicii Domnului, care înconjoară mănăstirea)

Bogorodicinaia ((Născătoare de Dumnezeu – citirea de 150 de ori a cîntări aduse din ceruri de către Arhanghelul Gavriil ca închinăciune Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu*).

« Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine.

Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre ».

Aceasta pravilă a fost dată de Maica Domnului însăşi în veacul al VII-lea şi odinioară era făcută de către toţi creştinii.

Preacuviosul Serafim de Sarov a amintit de această pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărticica veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau această pravilă.

Citirea de 150 de ori a rugăciunii Bogorodicinaia  ii aduce creştinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cît de puternica este rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui şi cît de eficient este ajutorul acordat de Ea; în cele mai dificile împrejurări şi cu totul pe neaşteptate Ea ne-a întins mîna Sa izbăvitoare…

Citirea de 150 de ori a rugăciunii Bogorodicinaia  îndepărtează mînia lui Dumnezeu şi chiar verdictul judecătorului Cunoscător-de-inimi este amînat.

O, ce mare îndrăzneală! Bogorodicinaia din focul patimilor ne scoate, din fundul beznei ne ridică; cu această rugăciune nicicînd nu vom pieri, în foc nu vom arde, cei tulburaţi sufleteşte ne vom tămădui, cei întinaţi cu păcatele ne vom curăţi, cei omorîţi de patimi vom învia şi vom cînta cu bucurie:  Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te!

La începutul acestei pravile se citesc rugăciunile:

  1. Tatăl nostru
  2. Uşa milostivirii
  3. Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc şi de mîntuire

«Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispita ci ne izbăveşte de cel viclean.»

«Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, că să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.»

«Mântuieşte, Doamne, pre părintele meu duhovnicesc (numele) şi pre toţi fiii lui duhovniceşti şi pre fraţii noştri întru Hristos şi pre toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i şi miluieşte-i, dă-le mângâiere în scârbe şi vindecare de boală. Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh şi pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să ne mântuim sufletele noastre. Amin!»

Apoi, după fiecare 10 rugăciuni citim Uşa milostivirii, după care ne rugăm la Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia cu cuvintele noastre, adăugînd următoarele cereri:

După primele 10 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte şi păzeşte pe toţi creştinii drept măritori, sporeşte-le credinţa şi pocăinţa, iar pe cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slava a Domnului nostru.

După 20 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-i şi întoarce-i in Biserica Ortodoxa pe cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi (numele).

După 30 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-l şi păzeşte-l pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfintele rugăciunile lui miluieşte-mă pe mine, păcătosul.

După 40 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite mîngîiere celor scîrbiţi şi bolnavi robi ai Tăi (numele).

După 50 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de ispite şi de tot răul şi năpăstuirile.

După 60 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvîrşesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre folosul celor apropiaţi.

După 70 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor.

După 80 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi rugăciune statornica, către Tine.

După 90 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a Stăpînului nostru, că să-mi trimită harul rugăciunii celei arzătoare şi osîrdnice.

După 100 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pe mine, păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mîntuiască păcătosul meu suflet.

După 110 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreşte-mă cu credinţa şi luminează ochii mei întunecaţi cu păcatele.

După 120 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte-mă de gînduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inima avîntate spre mîntuire.

După 130 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufleteasca, odihna şi sănătate trupească.

După 140 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, dăruieşte-mi sfîrşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare.

După 150 rugăciuni: O, Prea Sfîntă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, să-mi fii mie, Maică a lui Dumnezeu, zid nebiruit şi protectoare puternică, nu mă respinge pe mine păcătosul şi nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău acoperămînt, căci Tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor.

La sfîrşitul Pravilei de rugăciune rostim:

« Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut; pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.»

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Rugăciune către Prea Sfîntă Născătoare de Dumnezeu:

„Prea Sfîntă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pe mine, robul Tău, de toata răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel nevăzut şi văzut”.

« Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine! Binecuvîntată eşti Tu între femei şi binecuvîntat este rodul pîntecelui Tău, că ai născut pe Mîntuitorul sufletelor noastre. Bucură-Te şi Te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi Te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpînă a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie robului Tău. O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te Mireasă nenuntită. Bucură-Te, bucuria celor necăjiţi şi mîngîierea celor scîrbiţi, Bucură-Te hrana celor flamînzi şi limanul celor înviforaţi. Bucură-Te, Cea mai sfîntă decît sfinţii şi decît toata zidirea mai cinstită. Bucură-Te, sfinţenia Tatălui, locaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfînt. Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru, Împăratul tuturor. Bucură-te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pe Tine. »

Prea Sfîntă Stăpîna mea, păzeşte-mă sub acoperămîntul Tău, căci în preacuratele Tale mîini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperămînt sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pe mine, robul Tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toata primejdia, bîntuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfîrşit că prin mijlocirea şi ajutorul Tău, mîntuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblînd cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi grozava muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc întru tot sfînt numele Tău în vecii vecilor. Amin!

Bucură-Te, Cea plină de har!

Bucură-Te, Ceea ce eşti preafericită!

Bucură-Te, Cea prea binecuvîntată!

Domnul este cu Tine!

Sursa: Cinstirea Maicii Domnului