Starețul Varsanufie de la Optina – despre vremuri

Lumea nu crede, dar Antihrist vine

Toata lumea se află sub influența unei puteri care stăpânește mintea, voința și toate puterile sufletului. Și această putere este vicleană, pentru izvorul ei este diavolul, iar uneltele lui sunt oamenii vicleni. Prin ei lucrează Antihrist și înaintemergătorii lui. Apostolul spune: “Pentru aceea, Dumnezeu i-a predat duhului amăgirii, al inselarii, fiindcă n-au primit iubirea adevărului“. Ceva întunecat și înfricoșător vine peste lume. Omul va rămâne mai mult sau mai puțin sub stăpânirea lui și cu cât puterea celui viclean îl are mai mult (pe om) în stăpânirea sa, cu atât omul va fi mai puțin conștient de ceea ce face.

Acum, în Biserică, nu avem profeții clare, dar avem totuși semnele timpului. Semnele acestea se văd clar numai de aceia care au “mintea lui Hristos“. Lor, toate le sunt descoperite în chip deslușit. Antihrist vine în lume și totuși lumea nu crede aceasta. De aici, din mănăstire, mrejele diavolului se văd mai bine. Aici ochii se deschid, iar în lume ei se închid.

Este greu se mântuiască cineva când trăiește într-o societate stricată. În Sfânta Scriptură citim: “Cu cel cuvios, cuvios vei fi. Cu cel nevinovat, nevinovat vei fi. Cu cel ales, ales vei fi. Și cu cel îndărătnic, Te vei îndărătnici“. Patimile exercită o influență vătămătoare asupra trupului și sufletului. Citind în mănăstire pe Sfinții Părinți, pentru prima dată am înțeles patimile sunt atât de molipsitoare, așa cum sunt cele mai contagioase boli.

Acum creștinismul este urât peste tot, pentru îi împiedică (pe oameni) trăiască cum vor, păcătuiască nestingheriți. Nouă generație se dizolvă, se strică, putrezește. Vor trăiască fără Dumnezeu și urmările sunt evidente.
Dar în vremurile din urmă, bisericile se vor dărâma și în locul lor se vor construi temple păgâne. Mănăstirile vor suferi prigoane grele și multe mâhniri. Adevărații creștini vor găsi refugiu în micuțele biserici. Eu nu voi ajunge trăiesc acele zile, dar voi veți trăi. Veți merge la mănăstiri, care atunci vor suferi multe prigoane și lipsuri.

citiți acum Biblia, căci va veni vremea când nu veți mai avea posibilitatea o citiți. Veți dori o citiți, dar nu va mai fi timp. Citiți de fiecare dată când vi se ivește ocazia, căci altfel veți căi și mâhni n-ați citit atunci mai mult. Prin citire vi se va întări voința.

Chinurile trupești, aspre și brutale pricinuiesc creștinului o râvnă înflăcărată spre acceptarea lor. Vrăjmașul însă a lăsat acum chinurile aspre și le preferă pe cele mici și subțiri, dar care lucrează mai eficace. Acestea nu aprind în inima râvna pentru mărturisire, ci dimpotrivă, țin pe om într-o stare în care nu știe ce facă, într-o amețeală duhovnicească de gânduri. Ele (ispitele) biruiesc cu încetul puterile lui slăbind cu totul rezistența lui duhovnicească și ducându-l la DEZNĂDEJDE și la NEHOTARARE.

Veți trăi și veți vedea. Va veni vremea când vor începe iarăși fie chinuiți creștinii.Și acum sunt chinuiți, dar nu atât de sălbatic. – Nu. Eu nu vorbesc de acest fel de chinuri. Vorbesc de chinurile asemănătoare celor din primele veacuri.
Chinuri de nedescris îi așteaptă pe păcătoși în iad, așa cum pe cei drepți îi așteaptă o fericire de negrăit! “Ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit“. Cuvintele acestea ale Apostolului se potrivesc și pentru chinuri și pentru fericire. Noi ne gândim uneori cu foarte multă ușurință [ușurătate, n.n.] la pedepsele din iad și de aceea le uităm. În lume ele nu sunt primite deloc. Diavolul ne aduce gândul nu există nici diavol, nici iad. Totuși, Sfinții Părinți ne spun o pregustare a gheenei se face încă de pe pământ, precum și a fericirii veșnice. Păcătoșii încep simtă pedeapsa iadului, iar drepții, bucuria raiului, dar cu deosebirea amândouă vor fi cu neasemănare mai mari în viața viitoare. Nu încape îndoială există iad șiși va face și lucrarea sa. Sufletele drepților și ale păcătoșilor vor fi și atunci îmbrăcate în trup, însă acel trup nu va fi așa greoi, ci mai subțire și mai înduhovnicit. Dar toate acestea se vor face mai înainte de Judecată. După Judecată, nimeni nu știe ce va fi. Nici chiar îngerii. Aceasta este taină lui Dumnezeu. Toate cele pe care le învață Biserica sunt adevărate, precum și învățătura după moarte sunt chinuri. După mărturia Sfinților Părinți, Judecata se va face la miezul nopții. Ceasul acela va veni pe neașteptate pentru toți cei ce trăiesc pe pământ, întocmai ca un fur.

În Rai nu vom intra datorită ostenelii și faptelor bune, ci pentru harul și vrednicia Jertfei răscumpărătoare a Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Faptele noastre bune, păzirea poruncilor Evangheliei sunt necesare doar ca o mărturisire a dragostei noastre față de Hristos. Fără dragostea față de Hristos nu putem dobândi fericirea, nici Raiul.

Mult timp n-am putut înțelege cuvintele Psalmistului “Glasul Domnului, cel ce varsă para focului” (Ps. 28, 7). Apoi am înțeles flacăra, care pe pământ are și foc și lumină, dincolo se împarte între rai și iad, astfel: LUMINA se află în RAI și desfătează pe cei drepți. În timp ce FOCUL, fără lumină, se află în IAD și arde pe păcătoși. Scriptură spune: flacăra din abisul iadului este în întuneric și păcătoșii nu se văd unul pe altul.
În primele veacuri ale creștinismului, ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos se împărtășeau în fiecare zi și trăiau o viață îngerească. În fiecare clipă erau gata stea înaintea feței Domnului. Și aceasta pentru atunci niciun creștin nu era în siguranță. Deseori se întâmplă ca un creștin se împărtășească dimineața, iar dupăamiază fie prins și dus la Colosseum. Trăind astfel într-o permanentă primejdie, creștinii își pironeau privirea numai asupra trăirii lor duhovnicești și trăiau o viață curată și sfântă. Dar primele veacuri au trecut. Persecuțiile din partea necredincioșilor au încetat. Permanenta primejdie a dispărut. După aceasta creștinii au început se împărtășească o dată pe săptămână. Și apoi, o dată pe lună. Și în continuare Dumnezeiască Împărtășanie s-a redus la …o dată pe an.
din: Starețul Varsanufie de la Optina, “Sfaturi către monahi şi omilii către mireni”, Editura Egumenita, 2003.