Elevul va putea primi, în acest nou an școlar, tichete educaționale în valoare de 250 de lei

Fiecare elev din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional de stat ar putea primi tichete sociale, denumite tichete educaționale, în valoare de 250 de lei (5 tichete, fiecare în valoare de 50 de lei), în anul școlar 2019-2020, potrivit unui proiect de hotărâre postat pe site-ul Ministerului Educației.

Banii ar urma să fie folosiți pentru cumpărarea de echipament sportiv, manuale și rechizite.

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programul de susținere a educației «Merg la școală», pentru elevii
din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de stat
În temeiul articolului 108 din Constituția României, republicată, al art. 41 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 și al art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 (1) Se aprobă ca program național Programul de susținere a educației «Merg la
școală», pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de stat.
(2) Beneficiarii acestui program sunt elevii din învățământul general obligatoriu, primar,
gimnazial, liceal și profesional de stat.

Art. 2. Programul constă în acordarea de tichete educaționale de tip tichet social în valoare de 250 lei (5 tichete, fiecare în valoare de 50 de lei ), fiecărui beneficiar pentru achiziționarea de echipament sportiv, carte şcolară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) şi rechizite, în anul școlar 2019-2020.

Art. 3. Tichetele educaționale de tip tichet social sunt acordate beneficiarilor prin unitățile de învățământ de stat pe care le frecventează aceștia, iar responsabilitatea achiziționării
produselor necesare elevului revine părintelui/tutorelui legal.

Art. 4. Sumele necesare acordării tichetelor educaționale se alocă unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat prin inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, din bugetul Ministerului Educației Naționale, de la capitolul 65.01 „Învățământ”, titlul 57 „Asistență socială”.

Art. 5. Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU, Vasilica Viorica DĂNCILĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului de susținere a educației „Merg la școală”, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial
și liceal și profesional de stat

ART. 1
(1) În scopul susținerii participării școlare în învățământul preuniversitar a elevilor din
învățământul general obligatoriu, primar, gimnazial, liceal și profesional de stat și pentru
reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional, se instituie tichetul educațional de tip tichet social.
(2) Tichetul educațional de tip tichet social, numit în continuare tichet, se acordă în cadrul
Programului de susținere a educației „Merg la școală”, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de stat, în anul școlar 2019-2020, denumit în continuare program.
(3) Programul constă în acordarea de tichete educaționale de tip tichet social în valoare de
250 lei (5 tichete, fiecare în valoare de 50 de lei ), fiecărui beneficiar pentru achiziționarea de echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite, în anul școlar 2019-2020.

ART. 2
(1) Beneficiază de tichetele educaționale de tip tichet social, elevii din învățământul general
obligatoriu, primar, gimnazial, liceal și profesional de stat, în condiția în care sunt înscriși/frecventează o unitate de învățământ preuniversitar de stat, conform Legii educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Tichetul educațional de tip tichet social este utilizat exclusiv pentru atingerea
obiectivului prevăzut de Hotărârea de Guvern și nu afectează distribuirea tichetelor sociale
reprezentând beneficii de asistență socială acordate în scopul sprijinirii categoriilor
vulnerabile ale populației.

ART. 3
(1) Tichetul se acordă, la cerere, unuia dintre părinți/reprezentantului legal al elevului sau,
după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea elevului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numiți în continuare reprezentant legal.
(2) Dreptul la tichet se acordă în anul școlar 2019-2020 începând cu luna următoare celei în care beneficiarul solicită tichetul, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere.
(3) Cererea și declarația pe propria răspundere se întocmesc de părintele/ reprezentantul
legal al elevului, stabilit în condițiile legii, și se înregistrează la unitatea de învățământ
preuniversitar la care este înscris elevul.
(4) Formularul „Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor
educaționale de tip tichet social, în cadrul Programului de susținere a educației „Merg la
școală”, pentru elevii din învățământul general obligatoriu, primar, gimnazial, liceal și
profesional de stat, în anul școlar 2019-2020”, este prevăzut în anexa nr. 1 la normele
metodologice.

(5) Cererea de participare în program, însoțită de documentele justificative prevăzute în
cerere, poate fi depusă până la data a de 15 octombrie 2019.
(6) Beneficiarul tichetului educațional de tip tichet social este elevul, iar titularul tichetului
este reprezentantul legal al elevului.
(7) Cererile depuse după termenul prevăzut la alin. (5) nu se mai iau în considerare.

ART. 4
(1) Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare
pentru acordarea tichetului, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul unității de
învățământ la care este înscris/pe care o frecventează elevul.
(2) Conducerea și personalul administrativ din unitatea de învățământ, cu atribuții specifice, răspund, în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la tichet.
(3) Conducerea unității de învățământ certifică faptul că elevul pentru care se solicită
tichetul educațional de tip tichet social este înscris/frecventează activitățile organizate de
unitatea de învățământ, prin semnătură și ștampilă aplicate pe cerere.

ART. 5
(1) Tichetele educaționale de tip tichet social se contractează și se distribuie elevilor de
către unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
(2) Distribuirea tichetelor educaționale de tip tichet social se face în baza dispoziției
directorului unității de învățământ, pentru toți beneficiarii din cadrul unității de învățământ.

ART. 6
Pentru solicitanții cărora li s-a acordat dreptul la tichet, unitățile de învățământ întocmesc o
listă cu datele de identificare ale acestora, pe care o transmit pe suport electronic
inspectoratelor școlare județene, respectiv Inspectoratului Școlar al Municipiului București,
până cel târziu la data de 1 noiembrie 2019. Inspectoratele școlare județene/al Municipiului
București alocă unităților de învățământ, în funcție de numărul de elevi beneficiari, menționați
în listă, sumele corespunzătoare achiziționării tichetelor.

ART. 7
(1) Necesarul de fonduri pentru plata tichetelor educaționale de tip tichet social, stabilit
pentru anul școlar 2019-2020, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile de
învățământ, se asigură de la bugetul Ministerului Educației Naționale, de la capitolul 65.01
„Învățământ”, titlul 57 „Asistență socială”, prin inspectoratelor școlare județene, respectiv
Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
(2) Pentru anul 2019, sumele aprobate cu această destinație în poziție globală prin Legea
bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, vor fi repartizate pe județe și municipiului
București, la propunerea Ministerului Educației Naționale, în conformitate cu numărul de
elevi din învățământul general obligatoriu, primar, gimnazial, liceal și profesional de stat,
înscriși în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România la data de 16
septembrie 2019. Repartizarea sumelor pe județe și municipiului București se realizează până la data de 30 septembrie 2019.

ART. 8
Responsabilitatea gestionării tichetelor revine persoanelor împuternicite în scris de către
conducerea unităților de învățământ, unităților emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.

ART. 9
(1) Pentru atribuirea contractelor între unitățile de învățământ și unitățile emitente privind
achiziționarea tichetelor educaționale de tip tichet social se aplică în mod corespunzător
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare și prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de  achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Contractarea achiziționării tichetelor educaționale de tip tichet social se face ținând
seama de dispersia geografică și numărul operatorilor economici cu care unitățile emitente
sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, precum și luând în considerare calitatea și prețul produselor comercializate de operatorii economici care au încheiat contracte cu unitățile emitente.

ART. 10
Tichetele educaționale de tip tichet social nu pot fi distribuite de unitățile de învățământ
dacă acestea, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unității emitente
contravaloarea nominală a tichetelor.

ART. 11
(1) Decontarea tichetelor educaționale de tip tichet social între operatorii economici care
comercializează produsele prevăzute la art. 2 din Hotărârea de Guvern și unitățile emitente ale tichetelor educaționale de tip tichet social, se face numai prin intermediul unităților bancare.
Același regim de decontare se va aplica și în cazul relației dintre unitățile de învățământ și
unitatea emitentă.
(2) Sumele derulate prin operațiunile cu tichetele educaționale de tip tichet social de către
unitățile emitente de tichete sociale nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.
(3) Evidența mișcării tichetelor educaționale de tip tichet social se ține la valoarea nominală
imprimată pe acestea.

ART. 12
(1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul educațional de tip tichet social nu poate fi
inferioară celei prevăzute la art. 2 din prezenta Hotărâre de Guvern.
(2) Tichetul educațional de tip tichet social are valabilitate în anul școlar 2019-2020, până
la data de 12 iunie 2020 .
(3) În toate situațiile în care unitățile de învățământ preuniversitar de stat restituie unității
emitente tichete care nu au fost utilizate în termenul de valabilitate, aceasta are obligația de a le restitui contravaloarea nominală a tichetului, în termen de maximum 5 zile de la primirea tichetelor.

ART. 13.
Titularul poate utiliza tichetul educațional de tip tichet social în perioada de valabilitate,
numai pentru achiziționarea de echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite, exclusiv de la operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale.

ART. 14
Se interzic titularului:
a) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul educațional de tip tichet social, în
cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea
nominală a tichetului;
b) comercializarea tichetelor educaționale de tip tichet social în schimbul unor sume de
bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;
c) utilizarea tichetelor educaționale de tip tichet social în magazine, locații, unități, piețe de
orice fel care nu vând echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente;
d) utilizarea tichetelor educaționale de tip tichet social pentru achiziționarea altor produse
decât echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură
obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite.

ART. 15
În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, operatorii
economici care comercializează produsele prevăzute la art. 2 din prezenta Hotărâre de Guvern au următoarele obligații:
a) să respecte interdicțiile stabilite pentru titulari, prevăzute la art. 14 lit. a) – d);
b) să completeze pe versoul fiecărui tichet educațional de tip tichet social utilizat de titular
data primirii tichetului și să aplice un semn distinctiv care să identifice operatorul economic
care a primit tichetul educațional de tip tichet social respectiv;
c) să distribuie titularilor produsele, fără a diminua valoarea nominală a tichetului
educațional de tip tichet social cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu
unitățile emitente;
d) să prezinte unității emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele sociale
educaționale de tip tichet social primite, datate și având aplicat semnul distinctiv prevăzut la lit. b), în vederea decontării;
e) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită verificarea
eligibilității produselor achiziționate;
f) să nu primească tichete educaționale de tip tichet social cu termenul de valabilitate
expirat; în caz contrar, acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă;
g) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile
emitente.

ART. 16
Unitățile emitente sunt persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot
desfășura activitatea specifică de emitere a tichetelor educaționale de tip tichet social, numai în baza autorizației de funcționare acordată de Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice din cadrul Ministerul Finanțelor Publice, potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

ART. 17
Unitățile emitente sunt obligate:
a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de
plăți prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor educaționale de tip tichet social, respectiv încasarea de la unitatea de învățământ a contravalorii nominale a tichetelor educaționale de tip tichet social achiziționate în baza contractelor încheiate cu acestea și rambursarea de sume către operatorii economici utilizați, în exclusivitate, pentru decontarea valorii nominale a tichetelor educaționale de tip tichet social prezentate, în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și operatorii economici respectivi; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada instituțiilor financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor educaționale de tip tichet social emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral operatorilor economici utilizați;
b) să transmită unităților de învățământ preuniversitar de stat, lista operatorilor economici
care comercializează produsele prevăzute de lege, pentru care titularii pot folosi tichete
educaționale de tip tichet social. La stabilirea acestor operatori economici vor fi avute în
vedere calitatea serviciilor și un nivel cât mai redus al prețurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

ART. 18
(1) În cazul în care organele abilitate potrivit legii constată încălcarea de către unitățile
emitente a prevederilor art. 17, comisia prevăzută la art. 16 poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.
(2) Comisia prevăzută la art. 16 poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare
eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:
a) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a nerespectării criteriilor de
autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat
autorizația de funcționare;
b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispozițiilor art.
11 alin. (1) și (2) din prezenta.
(3) Controlul și constatarea abaterilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

ART. 19
Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentele norme metodologice de aplicare a
prevederilor Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului de susținere a educației
„Merg la școală”, pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de
stat, în anul școlar 2019-2020.

Părinții pot depune cerere pentru obținerea tichetelor educaționale la data de 15 octombrie 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.