Finanțare de 95.000 euro pentru proiecte de micro industrializare

Sunt bani nerambursabili proveniți din fonduri europene pentru antreprenorii care au avut de suferit de pe urma pandemiei.

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a anunțat noi măsuri de sprijin pentru firme.

Sunt bani nerambursabili proveniți din fonduri europene pentru antreprenorii care au avut de suferit de pe urma pandemiei.

Virgil Popescu, ministrul Economiei: Susțin de câteva zile o informare cu privire la un program de finanțare a IMM-urilor. Vorbim de un buget total de aproximativ două miliarde două sute de milioane de euro.

Un miliard două sute de milioane de euro s-ar putea derula prin Ministerul Dezvoltării prin programele operaționale regionale 2.1 și 2.2.

2.1 cuprinde scheme de ajutor până într-un milion de euro pentru investiții, 2.2 între două milioane de euro și șase milioane de euro, la fel, pentru investiții.

Acestea sunt liniile pe care le are Ministerul Dezvoltării pentru IMM-uri.

Prin Ministerul Economiei avem un miliard de euro la dispoziție, care vor fi împărțiți în modul următor: 350 de milioane de euro finanțare pentru granturi de capital de lucru până în 200.000 de euro.

Aici vor putea fi finanțate companiile care au avut de suferit de pe urma COVID-ului. Și vorbim de industria hotelieră, HoReCa, industria transportului auto, industria de evenimente, cele care au fost închise și care au avut de suferit de pe urma pandemiei.

Microgranturi pentru SRL-urile cu un singur asociat, fără salariați

Mai vorbim de 550 de milioane de euro, granturi tot până în 200.000 de euro pentru investiții, aici putând accesa inclusiv cele 3 industrii pe care le-am menționat, plus industria construcțiilor, de exemplu industria energetică pentru programe de inovare.

Vor fi granturi de investiții pentru IMM-uri.

Și mai avem încă o linie o sută de milioane de euro cu microgranturi până în 2.000 de euro pentru companiile care au un singur asociat, acele SRL-uri cu un singur asociat, fără salariați. Acelea nu au putut fi protejate deloc în urma acestei pandemii.

Eu vreau ca în cursul lunii iulie să începem practic acest lucru și să începem valoarea proiectelor.

Mai mult, mă gândesc să venim cu o noutate la valoarea proiectelor, în sensul unei evaluări automate a acestor proiecte, o evaluare pe un punctaj care să se facă automat de către computer, să nu mai implicăm evaluatori care ar necesita o procedură mai lungă.

Programul de microindustrializare 2020

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
 Proiect Procedura+grila punctaj MICROINDUSTRIALIZARE 2020 – revizie26.02.2020 328 KB 5548
 Anunt publicare proiect procedura program microindustrializare 19.02.2020 18 KB 929
 Proiect procedura microindustrializare 2020 283 KB 1946

3.3. Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– 10 Industria alimentară

– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

– 13 Fabricarea produselor textile; –

  • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

– 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;

– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;

– 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

– 18 Tipărirea ziarelor;

– 18 Alte activități de tipărire n.c.a.;

– 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

– 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;

– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– 24 Industria metalurgică;

– 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;

– 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

– 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

– 31 Fabricarea de mobilă;

– 32 Alte activități industriale n.c.a

Prin Program se finanțează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

– Alocație Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedura.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar; – Contribuție proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

4.3. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

  1. a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din:

unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;

  1. b) Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
  2. c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările și completările ulterioare,

exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis,

pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru

achiziționarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

7 d) Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize3 , etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare;

  1. e) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție4 , inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă,

trebuie să fie funcționale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spațiul trebuie să figureze ca punct de lucru și cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locație;

  1. f) Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale,

conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;

  1. g) Realizarea unei pagini web5 pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting),

pentru operatorii economici care nu dețin altă pagină web și care trebuie să fie funcțională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;

  1. h) Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie6 pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; i) Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;
  2. j) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/acționarul societății aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educație antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.

Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

k) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite,

în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului;

l) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA) .

Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate,

respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70.

4.4. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților/subactivităților pentru care se accesează finanțarea.

Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuție/vânzare),

care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în „Clasificarea 3 Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

Valoarea activului achiziționat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepția spațiilor din elemente prefabricate;

Pagina web se realizează în limba română și trebuie sa fie funcțională la data depunerii decontului;

Sursă regenerabilă de energie, conform definiției din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările și completările ulterioare.

…activităților din economia națională- CAEN Rev 2″. Cheltuielile menționate la art 4.3 lit. b.), d.), g.), h.), i.), j.), k.), l.)

sunt eligibile pentru toate codurile CAEN eligibile în cadrul programului. Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane (cu excepția celor prevăzute la lit. k și l), ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt eligibile.

4.5. Activele achiziționate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi (cu excepția spațiilor) și puse în funcțiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

IULIAN  CUCULAS, PARTENER, PROIECT RO INVEST CAPITAL SRL
[email protected], Tel: 0040758514424; Fax: 0340819445
Floreasca Regus Building , no.169A, Calea Floreasca, Building A, 4th floor
Bucharest, district 1, zip 014459, Romania

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.